Management Team

Darshan Kaur Darshan Kaur Practice Manager Rahan Miah Rahan Miah Deputy Practice Manager Shahada Begum Shahada Begum Reception Manager